กองสายส่ง (TLD) ,ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

HTTP://WWW.TLDEGAT.COM

 

 

 

Googl

Website ของ EGAT ที่เป็น ใช้งานบน Internet ทั่วไป

http://edms.egat.co.th
ระบบวันลา
ระบบเงินยืมทดรอง
website : http://www.egat.co.th
VPN : EGAT

 คู่มือการตั้งค่า Email Egat แบบต่างๆ
 Check Mailbox Size
 ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยน Password

 คู่มือการทำใบยืมเงินยืมทดรอง
 คู่มือการใช้งาน EDMS

 

  คู่มือการใช้งานวีพีเอ็นผ่าน Web Browser
 คู่มือการใช้งานวีพีเอ็นผ่าน Client Application
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เอกสารนำเสนอ เอกสาร(PDF)
1 หลักเกณฑ์การคิดปริมาณงาน และ ราคางานในการเปลี่ยนแปลงราคาสัญญางานก่อสร้าง (Revised /Final Price Schedule )

Website ของ EGAT ที่เป็น ใช้งานบน Intranet โดยต้องผ่าน VPN
website กองสายส่ง
http://tscd.egat.co.th/tld

สำหรับบุคลากรกองสายส่ง  
ระบบอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)

แบบ ฟอร์มระบบInternet กฟผ.  


กด Like FB กองสายส่งคับ
 


 

       
INTERNET l INTRANET l SEARCH l COMMENT